Декларация за поверителност

Декларация за поверителност

https://www.panovshop.bg/

Във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета, с който се въвеждат нови правила и засилена защита на личните данни на физическите лица, Ви молим да се запознаете с настоящата декларация за поверителност.

Панов“ ЕООД е доставчик на горска и градинска техника, на приспособления и принадлежности за тях, на други стоки и услуги, предназначени основно за пазара в България. Във връзка с това компанията поддържа системи, гарантиращи висока степен на защитеност на личните данни на клиентите и контрагентите си при спазване изискванията на българското и наднационалното законодателства. За осъществяване на своята търговска дейност „Панов“ ЕООД събира лични данни на описаните по-горе категории лица единствено доколкото това е необходимо за изпълнение на сключените с тях договори, за изпълнение на задължения, възложени на „Панов“ ЕООД със закон, за постигане целите на директния маркетинг (ако и когато това е приложимо) и/или доколкото съответните субекти на данните са дали изрично съгласие за събирането и обработването на тези данни за други конкретни цели.

Длъжностно лице по защита на личните данни, което носи отговорността за опазване на всички събирани от „Панов“ ЕООД лични данни, е Вероника Панова. До нея се отнасят всички въпроси, свързани с правата на субектите на лични данни на електронна поща contact@panovshop.com.

Самите лични данни се съхраняват в офиса на дружеството, находящ се е в град Монтана 3400, ул. Неофит Рилски №53, в специално помещение с повишено ниво на сигурност и ограничен достъп, на защитени сървъри, с криптирани бази данни.

Панов“ ЕООД събира и обработва различни видове лични данни на физически лица в зависимост от конкретната цел, за която тези данни ще се използват. За регистрираните посетители на уеб страницата https://www.panovshop.bg/ се събират следните типове данни, а именно – име, ЕГН, имейл адрес, телефон за връзка, адрес за доставка, IP адрес, които са необходими за обратна връзка с клиента, за фактуриране на закупените стоки, за приемане и обработване на рекламации, както и за анализ на пазарното поведение на клиентите и подобряване на услугите ни. По отношение на нерегистрираните потребители на уеб страницата чрез бисквитки се събират следните типове лични данни, за което е необходимо изрично съгласие на потребителя – IP адрес, операционна система и физическа локация.

Тези лични данни са необходими на „Панов“ ЕООД във връзка с анализ на поведението на потребителите с цел подобряване на предоставяните им услуги. „Панов“ ЕООД предоставя тези данни на анализиращите инструменти на GOOGLE, след като към тях бъде приложена анонимизация до степен, до която за третото лице да бъде невъзможно да идентифицира конкретния посетител на уеб страницата, с цел оценяване на страницата https://www.panovshop.bg/. В някои случаи личните данни не се събират поначало от „Панов“ ЕООД, а от конкретното трето лице, какъвто е случаят с Google и техния инструмент Google Analytics.

Във връзка с изпълнение на сключените договори за продажба на стоки, „Панов“ ЕООД предоставя лични данни, необходими за извършване на доставка, на куриера ЕКОНТ (опериращ с търговското дружество „Еконт експрес“ ООД, ЕИК: 117047646) и/или на други куриери или спедитори при желание на клиента.

Охранителните камери, намиращи се в офиса и в складовата база на „Панов“ ЕООД, запечатват образите на всички лица, намиращи се в близост и в обектите.

В зависимост от целите и правното основание, на които различните видове лични данни се събират и обработват, те се съхраняват от „Панов“ ЕООД за различни срокове. За най-кратък срок – до 30 дни, се съхраняват записите от охранителните камери въз основа на ограничение по Закона за частната охранителна дейност и Закона за защита на личните данни. Всички останали видове лични данни на клиенти на „Панов“ ЕООД или посетители на уеб страницата https://www.panovshop.bg/ се съхраняват за срок до 5 години във връзка със законните бизнес цели и интереси на компанията.

Всеки субект на лични данни, събирани и обработвани от „Панов“ ЕООД, може по всяко време да поиска информация за наличните в базите данни на компанията, негови лични данни, целите, за които те са събирани и срока, за който ще бъдат съхранявани. Също така всеки субект на такива лични данни може по всяко време да поиска достъп до тях, коригиране или изтриването им или ограничаване на обработването им, доколкото това не е необходимо за изпълнение на задължение на компанията по закон. Всеки субект на лични данни има право да възрази срещу обработването на личните му данни, както и има право на преносимост на същите. Възраженията се подават на място в офиса на „Панов“ ЕООД на адреса, посочен по-горе, и/или на e-mail: contact@panovshop.com.

Всеки субект на лични данни по предходните два параграфа има право на жалба, когато счита, че правата му по Регламента и Закона за защита на личните данни са нарушени от „Панов“ ЕООД до Комисията за защита на личните данни по следния начин – на адрес: Бул. Цветан Лазаров №2, 1592, град София, тел. +3592 915 3580; факс +3592 915 3525; e-mail: kzld@cpdp.bg сайт: http://www.cpdp.bg/

Личните данни, събирани и обработвани от „Панов“ ЕООД от посетителите на уеб страницата https://www.panovshop.bg/ се обработват автоматизирано с цел профилиране и настройка на същата уеб страница, така че тя да извежда най-относимите към поведението на клиента и предлагани от компанията стоки и услуги. Всеки субект на лични данни има право да поиска изтриването на личните му данни от масивите с данни на „Панов“ ЕООД, с изключение на случаите, в които се упражнява от „Панов“ ЕООД правото на свобода на изразяването и правото на информация, данните са необходими за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на Република България, което се прилага спрямо компанията, както и в случаите, в които данните са необходими за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Вижте политиката за защита на Лични данни