Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Преамбюл

Интернет страницата https://www.panovshop.bg/ („Страницата“) представлява онлайн магазин за продажба на горска и градинска техника, предоставящ възможност за онлайн пазаруване на продукти от различни категории. Страницата предлага и консултации онлайн чрез провеждане на разговор с търговец (чат) в реално време или чрез обаждане до търговски отдел. Тези услуги са свързани с обработката на различен вид лични данни на потребителя – физическо лице, използвани за различни цели, които са уредени в настоящата политика.

Дефиниции

Под лични данни в настоящата политика се има предвид смисъла на този термин, дефиниран в чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Регламентът) и означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Термините физическо лице, поръчващ, потребител, титуляр на лични данни, субект на лични данни и клиент, използвани в настоящата политика са използвани в смисъл на физическо лице, което е субект на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Регламентът)

Администратор на личните данни (АЛД), обработвани във връзка с поръчки и доставки чрез Страницата e, „Панов“ ЕООД, ЕИК: 111586989, със седалище и адрес на управление в гр. Монтана 3400, ж.к. Младост 2, бл. 32, вх.Е ет.4 ап.11. Адресът за кореспонденция с АЛД е гр. Монтана 3400, ул. Неофит Рилски №53. Дружеството е регистрирано по ЗДДС с данъчен номер: BG111586989.

Длъжностното лице за защита на данни отговаря на всички въпроси на потребители относно обработката и защитата на личните им данни. Всеки потребител на Страницата да се свърже с него чрез имейл на адрес: contact@panovshop.com.

Субекти на данни, чиито данни могат да бъдат обработвани са само физически лица – потребители или представители на юридически лица за целите на поръчка и покупка на продукти от Страницата.

Защита на личните данни. С цел защита от неправомерен достъп и разпространение на личните данни на клиенти и контрагенти, „Панов“ ЕООД съхранява тези данни на специализирани сървъри с ограничен физически достъп.

Видовете лични данни, които „Панов“ ЕООД обработва 

На договорно и преддоговорно основание за целите на обработване на заявка и доставка съгласно Закона за защита на потребителите и Общите условия на Страницата:

Данни за профила (целта на тази операция е създаване на профил за използване на електронния магазин за закупуване на стоки и предоставяне на данни за контакт за извършване на доставка на закупени стоки. Регистрацията и създаването на профил за използване на онлайн магазина не е задължителна стъпка от предоставянето на услугата и тя е достъпна в значителна степен и без създаването на профил. Въз основа на извършената оценка на въздействието, операцията „Регистрация на потребител в електронния магазин и изпълнение на договор за покупко-продажба от разстояние“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на Регламента. Предоставянето на тези данни, не е задължително за регистрация в онлайн магазина):

Име и фамилия;

Адрес за доставка;

Телефон за връзка;

Имейл адрес;

IP адрес.

 

Данни за сключването на договор и за изпращане на информационен бюлетин (С приемането на общите условия и регистрация в електронния магазин или извършване на поръчка без регистрация, или при сключването на писмен договор, между Администратора и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) от Регламента. Данните за изпращане на информационен бюлетин се обработват на дадено от Вас изрично съгласие - чл. 6, ал. 1, б. (а) от Регламента)

Име и фамилия;

Адрес за доставка;

Телефон за връзка;

Имейл адрес.

 

Данни за плащане (според избрания от клиента метод за плащане)

Данни за банкова сметка – титуляр, номер на банкова сметка и обслужваща банка;

Pay Pal акаунт – Имейл адрес; имена, ако такива са въведени в профила;

Данни за кредитна/дебитна карта – титуляр, номер карта.

 

На законово основание, когато за осъществяване на плащането се изисква издаването на счетоводен документ:

Данни за фактуриране:

три имена на поръчващия, когато е физическо лице или на негов представител, когато поръчващият е юридическо лице, МОЛ, лице за контакт;

идентификационен номер (ЕГН, ЛНЧ), съгласно изискванията на данъчното законодателство за съставянето на счетоводни документи.

 

По изключение, на основание изразено от страна на клиента изрично съгласие, за да му предоставим необходимото му техническо съдействие при затруднения с ползването на Услугите на Страницата:

Данни за профила в Страницата

Потребителско име;

Парола;

Всички данни, съдържащи се в Профила;

Телефонен номер;

Имейл адрес.

 

Панов“ ЕООД обработва данни за бизнес анализ на продажбите, изведен от деперсонифицирани, анонимни данни (на базата легитимен интерес):

Анонимизирани данни

Статистическа информация за общия брой посещения на Страницата, изпълнени доставки, приети запитвания за съдействие и оплаквания, събирани и анализирани с цел подобряване на предоставяните от „Панов“ ЕООД услуги и продукти;

Бисквитки и пиксел тагове;

Панов“ ЕООД събира информация, която може да включва лични данни, от браузъра (Internet explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome и др.) на посетителите на Страницата.

 

Забележка: За събирането на тази информация се използват различни методи, включително бисквитки и пиксел тагове, която информация може да включва IP адрес, уникален идентификатор на бисквитка, информация на бисквитка и информация относно това дали браузърът ви позволява използването на определени възможности и добавки, уникален идентификатор на устройството (HWID) вид, държава, вид на браузъра и езикови настройки, операционна система и системни настройки, държава и часова зона, предишни посещавани уеб страници, информация относно взаимодействието на потребителя със Страницата като покупки и предпочитания, начин и скорост на клик (избор), час на влизане и референтни адреси. Тези бисквитки са необходими за функционирането на Страницата и представянето на исканата от потребителя информация в коректен вид, поради което те са винаги включени. Те включват бисквитки, които позволяват потребителят да бъде запомнен в рамките на една сесия, или ако потребителят желае за всички бъдещи сесии. Те помагат за осъществяване на процеса на пазаруване и подпомагат администраторите на Страницата при отстраняване на технически проблеми. Бисквитките също така позволяват на АЛД да анализира поведението на потребителите в Страницата с цел подобряване функционалностите и скоростта му. Те се използват и с цел показване на всеки потребител на най-подходящите за него реклами. Всеки потребител може да промени настройките си за бисквитки по всяко време, като използва настройките за бисквитки на своя браузър.

Администраторът не събира и не обработва лични данни, които се отнасят до: разкриване на расов или етнически произход; разкриване на политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации; разкриване на генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Цели на обработката на лични данни:

 

Данни за Профила за целите на:

Обработка на заявки и приемане на поръчки;

Изпълнение на договор сключен от разстояние;

Доставка чрез куриер или пощенски служби до посочения в поръчката или допълнително заявен от поръчващия чрез Търговския отдел или форма за поръчка адрес за доставка;

Фактуриране и плащане;

Осъществяване на контакт с поръчващия относно направена поръчка и последваща доставка;

Изпращане на известия за статуса на доставка и възникнали проблеми с доставка;

Предоставяне на информация чрез имейл или SMS за нови продукти и/или услуги и съвместни промоции с партньори на „Панов“ ЕООД при изрично изразено съгласие от страна на потребителя;

Изпращане на съобщения за целите на директния маркетинг и реклама при изрично изразено съгласие от страна на потребителя;

Предоставяне на гаранционно сервизно обслужване;

Удостоверяване на необходимата съгласно закона минимална навършена възраст на поръчващия за осъществяването на покупка;

Обслужване на процеса на поръчка и неговото възстановяване в случай на техническо прекъсване, както и за целите на гарантиране сигурността на Страницата и предоставяните чрез него услуги;

Предоставяне на информация по проверки или защита на правен интерес в административни и съдебни производства;

Проследяване на предишни поръчки на потребителя и техния статус.

 

Данни за плащания за целите на:

Удостоверяване на постъпили плащания, направени чрез банков превод, банкова карта или PayPal;

Възстановяване на суми (при упражнено право на отказ от доставка или рекламации).

 

Данни за фактуриране:

Издаване на счетоводен документ (фактура) съдържаща задължителните по закон реквизити, в случай че издаването му е необходимо по закон или изрично се изисква от Поръчващия.

 

Данни за потребителя за целите на:

Предоставяне на информация за услугите и продуктите, включително информация за поръчки, получаване на сигнали и оплаквания чрез обаждане до Търговския отдел или чат канал;

Потвърждаване на индивидуализацията чрез имейл или SMS съобщение за упражняване на правата на потребителите относно личните им данни;

Обработка на постъпили рекламации, жалби, сигнали и искови претенции;

Подобряване на обслужването.

 

Данни за профила в Страницата за целите на:

Оказване на съдействие при управлението на поръчките на клиента и техническо съдействие при затруднения в работата с информацията в неговия профил.

 

Анонимизирани данни за целите на:

Статистически анализ на общия брой посещения на Страницата, изпълнени доставки, приети запитвания за съдействие и оплаквания;

Анализ на опита на потребителите при използването на Устройствата и Приложенията за осъществяване на тяхното подобряване в отговор на потребителските очаквания.

Администраторът може по собствена преценка да предава част или всички лични данни на трети лица, обработващи лични данни, за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

 

Трети лица, на които предоставяме вашите лични данни:

 

Kуриерски фирми и пощенски служби, осъществяващи доставката на потвърдени поръчки чрез Страницата – „Еконт експрес“ ООД, ЕИК: 117047646. Може да видите Политиката за защита, поверителност и неприкосновенност на личните данни тук;

Доставчици на платежни услуги за целите на осъществяване на плащане или възстановяване на суми при упражняване на право на отказ на продукт, както и за счетоводни цели, съгласно изискванията на законодателството – „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД с ЕИК: 831447150;

Консултанти в различни сфери за целите на защита на легитимни интереси на „Панов“ ЕООД по поддържане и подобряване качеството на услугата, отговаряне на законовите изисквания, защита за законни права и интереси в съдебни и административни производства;

Държавни органи и институции във връзка с извършвани от тях проверки в съответствие със законовите изисквания и ограничения;

Външни сервизи за извършване на гаранционни и извънгаранционни ремонти, когато е необходимо те да се извършат от тесни специалисти или със специализирана техника, с които „Панов“ ЕООД не разполага, както и в случаите, в които производителят изисква гаранционното обслужване да се извършва от конкретен сервиз на територията на Република България;

Търговски представители и партньори на ПАНОВ ЕООД в страната – физически магазини - за целите на логистиката относно предоставяне на възможност за получаване на поръчки на място в магазини на територията на страната;

Търговски партньори – онлайн платформи за пазаруване и реклама за целите на популяризиране на продуктите и услугите предлагани от „Панов“ ЕООД;

 

Забележка: По отношение на личните данни на физически лица, които предоставяме на посочените трети лица, "ПАНОВ" ЕООД изисква и следи те да прилагат всички необходими технически и организационни мерки за защита на предоставените им от дружеството данни, според изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета и на българското законодателство.

 

Срокове за съхраняване на личните данни:

 

Данни, обработвани за целите на сключването и изпълнението на договора за покупка от разстояние – предвидените от българското законодателство давностни срокове за предявяването на искове;

Данни, обработвани за счетоводни цели – предвидените от българското законодателство – Закон за счетоводството и ЗДДС.

Данни, предоставени въз основа на съгласие – до оттеглянето му чрез писмено заявление, отправено до „Панов“ ЕООД на адреса на управление на дружеството, по електронен път или по друг изрично посочен начин допустим от закона.

След изтичане на посочените по-горе срокове, данните се изтриват и не могат да бъдат възстановени и използвани повече. След заличаване на профила на потребителя, АЛД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички лични данни, без ненужно забавяне, или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).

Изключение: Данните не се изтриват, но продължават да се обработват само за целите на защита на нашите законни права и интереси или в изпълнение на нашите законови задължения, в случай че към датата на изтичане на посочения срок е налице висящо съдебно, административно и досъдебно производство – до приключването му.

 

Права във връзка с личните данни на физическите лица:

 

Право на достъп, включително право на копие на данните в процес на обработка: По всяко време всяко физическо лице има право да поиска информация относно личните му данни, които „Панов“ ЕООД съхранява. Искането се уважава и данните се предоставят, след като лицето удостовери самоличността си по подходящ начин;

Право на коригиране на неточни лични данни: Всяко физическо лице има право да поиска коригиране на личните му данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни. Той може да направи това и лично през профила си в Страницата или като се обърне към „Панов“ ЕООД с писмено искане, след надлежно удостоверяване на неговата самоличност;

Право на изтриване („Право да бъдеш забравен“) в следните случаи:

При отпадане на необходимостта от обработка;

При оттегляне на съгласието, когато обработването е на базата на съгласие;

При установена незаконосъобразна обработка на данни;

При законово задължение за изтриване на данните;

 

Забележка: Правото да бъдеш забравен не е абсолютно право и може да не бъде уважено при предвидените от закона случаи дори и след надлежно удостоверяване на самоличността на субекта на личните данни, в който случай той бива уведомен за това незабавно.

 

Физическо лице има право да поиска ограничаване на обработването, когато:

се оспорва верността на данните, за периода, в който трябва да се провери верността им; или

обработването на данните е без правно основание, но вместо да бъдат изтрити, то поиска тяхното ограничено обработване; или

съществува или е възникнала необходимост от обработка на данните за установяването, упражняването или защитата на правни претенции на лицето; или

е подадено възражение за обработването на данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законосъобразни;

 

Забележка: В случай на коригиране, изтриване или ограничаване на обработване „Панов“ ЕООД съобщава за това на всеки получател – трето лице, на когото личните данни са били разкрити освен ако това е невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

 

Право на преносимост на машинно четими данни:

Личните данни се предоставят директно на субекта им;

при искане от страна на субекта и техническа възможност данните се предоставят на друг администратор по негов избор.

Право на субекта на данните да възрази срещу обработването въз основа на легитимен интерес: Субектът на лични данни има право да възрази срещу обработването на неговите лични данни въз основа на легитимния интерес на Администратора. „Панов“ ЕООД няма да продължи да обработва личните му данни освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата на субекта на данни или поради съдебни спорове и други процесуални и извънпроцесуални действия по уреждане на спорове/претенции.

Право на субекта на данни да възрази срещу директния маркетинг: Всеки субект на лични данни има право да възрази срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг.

Право на жалба пред Комисията за защита на личните данни или пред регулаторен орган, в рамките на ЕС. Всеки субект на лични данни има право на жалба пред Комисията за защита на лични данни, ако смята, че личните му данни се събират, обработват и съхраняват от „Панов“ ЕООД незаконосъобразно. Правото на жалба се упражнява на адрес: град София, 1592, бул. Цветан Лазаров № 2, тел.: +359 2 915 3580; факс: +359 2 915 3525; e-mail: kzld@cpdp.bg и чрез интернет сайт: https://www.cpdp.bg

Право на оттегляне на предоставеното съгласие. Оттеглянето на съгласие за директен маркетинг и реклама се извършва чрез изпращане на уведомление на посочения в съобщението за директен маркетинг и реклама адрес за отказ. Съгласие за достъп до Профил в Страницата се оттегля чрез промяна на паролата за достъп до Страницата. При оттегляне на съгласието обработката на съответния вид лични данни за посочените цели се преустановява. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, извършвано въз основа на дадено съгласие преди неговото оттегляне. Така посочените права се упражняват чрез писмено искане във форма, определена от „Панов“ ЕООД, която можете да получите в офиса на АЛД или по електронен път след запитване до Длъжностното лице за зашита на данните. Отговор на Ваше запитване ще получите в законовия едномесечен срок от получаване на писменото искане.

 

Използвани методи за автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране

 

Панов“ ЕООД не използва методи за автоматизирано вземане на индивидуални решения или профилиране.

 

Промени в политиката за сигурност на данните

 

Политиките на „Панов“ ЕООД за защита на личните данни на потребителите на Страницата се променят с времето в зависимост от изменението на правната рамка (приложимия закон) и изменение в обстоятелствата. Когато такива промени се наложат, те се публикуват в съответната рубрика на Страницата и всички потребители биват уведомени за тях. В случай че се наложи значителна промяна в начина на обработване на личните данни на потребителите, „Панов“ ЕООД ще уведоми всички засегнати лица преди промяната в политиките да влезе в сила, а където е необходимо, ще поиска и изрично съгласие от субектите на лични данни.

 


Приложение № 1

 

Форма за оттегляне на съгласие за целите на обработка

 

Вашето име*: .........................

Вашият имейл, който сте използвали в електронния магазин*: .........................

Данни за обратна връзка (e-mail)*: .........................

 

До

Наименование: Панов ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 111586989

Седалище и адрес на управление: гр. Монтана 3400 , ж.к. Младост 2, бл. 32

Адрес за кореспонденция: гр. Монтана 3400, ул. Неофит Рилски №53 

Телефон: 096 307 310

E-mail: contact@panovshop.com

Уебсайт: www.panovshop.com

 

С настоящото оттеглям съгласието си за обработване на предоставените от мен лични данни за целите на получаване на информационен бюлетин, рекламни съобщения или други маркетингови материали, като съм запознат/а с условията за оттегляне на съгласието в съответствие със Задължителната информация за правата на лицата по защита на личните данни на електронния магазин.

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 

Наименование: Комисия за защита на личните данни.

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg


 

Приложение № 2

 

Искане „да бъда забравен“ - за изтриване на личните данни, свързани с мен

 

Вашето име*: .........................

Вашият имейл, с който сте се регистрирали или сте използвали за поръчки в електронния магазин*: .........................

Данни за обратна връзка (e-mail)*: .........................

 

До

Наименование: Панов ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 111586989

Седалище и адрес на управление: гр. Монтана 3400 , ж.к. Младост 2, бл. 32

Адрес за кореспонденция: гр. Монтана 3400, ул. Неофит Рилски №53 

Телефон: 096 307 310

E-mail: contact@panovshop.com

Уебсайт: www.panovshop.com

 

Моля всички лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, съобразно посочената идентификация, да бъдат изтрити от Вашите бази данни.

Декларирам, че ми е известно, че част или всички от личните ми данни могат да продължат да бъдат обработвани и съхранявани от администратора за целите на изпълнение на законовите му задължения.

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 

Наименование: Комисия за защита на личните данни.

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg


 

Приложение № 3

 

Искане за преносимост на лични данни

 

Вашето име*: .........................

Вашият имейл, с който сте се регистрирали или сте използвали за поръчки в електронния магазин*: .........................

Данни за обратна връзка (e-mail)*: .........................

 

До

Наименование: Панов ЕООД

ЕИК/БУЛСТАТ: 111586989

Седалище и адрес на управление: гр. Монтана 3400 , ж.к. Младост 2, бл. 32

Адрес за кореспонденция: гр. Монтана 3400, ул. Неофит Рилски №53 

Телефон: 096 307 310

E-mail: contact@panovshop.com

Уебсайт: www.panovshop.com

 

Моля всички свързани с мен лични данни, които се събират, обработват и съхраняват във Вашите бази данни, да бъдат изпратени във формат XML на:

e-mail: .........................

Администратор – приемащ данните: .........................

 

Наименование: .........................

Идентификационен номер (ЕИК, БУЛСТАТ, рег. номер в КЗЛД): .........................

E-mail: .........................

 

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 

Наименование: Комисия за защита на личните данни.

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg